CV dla pisarza

  1. Zadania i czynności robocze.

Można się spotkać z innymi nazwami tego zawodu: literat, twórca czy autor. Pisarze zajmują się literatura piękną(poeci, prozaicy, dramatopisarze, eseiści, satyrycy), autorzy książek dla dzieci i młodzieży, autorzy scenariuszy telewizyjnych jak i radiowych, serialowych oraz tłumacze. Zadania i celem pisarza jest celem estetycznym i poznawczym. Według Parandowskiego bycie pisarzem to bycie głosem świata, tego który nas otacza i w którym żyje, czuje i myśli człowiek. Pisarze najczęściej podejmują taką problematykę książki, jaka ich interesuje. Zbierają materiał do powieści, tam ukazują swój światopogląd najczęściej. Stosują różne technika pisania, różne konwencje, chwyty literackie. Pisarz zazwyczaj narzuca swój pogląd na rzeczywistość. Może to robić bardziej lub mniej jawnie. Według Cypriana Kamila Norwida artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej. Polska literatura ma silne zakorzenienie w literaturze romantycznej. Każdy pisarz pisze pod wpływem prądu, nurtów epoki, w której żyje. Literatura polska jest ściśle związana z sytuacją polityczną, społeczną. Wokół współczesnych wydarzeń kręci się cała literatura. Polityka jest najczęściej jej głównym tematem. Pisarz ma bardzo odpowiedzialne zadanie, gdyż on jest autorytetem dla społeczeństwa. Taka rola był wszechobecna w dziewiętnastym wieku. twórca jest odpowiedzialny za wypowiedziane słowo. Działalność literatów nie ogranicza się jedynie do pisania utworów, z zakresu literatury pięknej. Są organizowane spotkania autorskie, podczas których opowiadają o swojej twórczości, anegdoty i o swoich książkach. Przedstawiają swoją interpretację dzieła. Pisarz musi się liczyć  z błędem interpretacji przez czytelnika, dlatego takie spotkania autorskie pomagają m.in. w zrozumieniu literatury. Uczestniczy w promowaniu książek, wywiadach czy występach w telewizji. Pisze do prasy kulturalnej.

Pobierz wzór:

CV pisarz

  1. Środowisko pracy.

Literat zazwyczaj pracuje samodzielnie, sam, w odosobnieniu. Pracuje w swoim mieszkaniu. Ma swoją tzw. „świątynię dumania”. Posługuje się komputerem lub maszyna do pisania. Jednak obecnie odchodzi się od tradycyjnych metod pisania. Pisanie w notatniku już odeszło do lamusa. Zdarza się, że pisarze mają swoja sekretarkę, która zapisuje to , co pisarz podyktuje. Każdy twórca ma swoją metodę pisania. Jest bardzo wiele. Niektórzy także nagrywają słowa na magnetofon, a potem spisują je na papier. Nie ma reguł kiedy mówi się o pracy twórczej czy artystycznej. W gabinecie pisarza jest wiele książek, encyklopedii. Pisarz musi być oczytany. Niektórzy dramatopisarze pracują w plenerze albo w kawiarniach. Zdarza się, że pisarzy można spotkać w bibliotekach uniwersyteckich. Praca pisarza może narażać twórców na choroby zawodowe związane z długim wysiadywaniem przy komputerze czy przy maszynie. Dlatego zalecane są długie i częste spacery. Pisarstwo jest zajęciem indywidualnym. Jednak dzieło po wydaniu podlega ogólnej krytyce. Pisarz musi się liczyć z tym, że dzieło może być odrzucone bądź przyjęte przez opinię publiczną: przez czytelników i krytyków. Zdarza się, że powieści pisarzy zostają przeniesione na szklane ekrany. Wtedy pisarz współpracuje z reżyserem. Taki stan rzeczy pomaga sprzedaży książki i pomaga rozwojowi popularności pisarza.

  1. Wymagania psychologiczne, wymagania zdrowotne i fizyczne, warunki podjęcia pracy w zawodzie.

 

Nie ma specjalnych uwarunkowań psychologicznych i fizycznych, by być pisarzem. Pisarzem może być każda osoba, która posiada talent pisarski i bystre oko- tzn. jest dobrym obserwatorem rzeczywistości. Trzeba być cierpliwym i kreatywnym. . Artysta musi posiadać silną osobowość, bardzo wyrazistą. Powinien mieć wszechstronne zainteresowania oraz wiedzę. Artysta powinien się odznaczać przebojowością, a także pewną niezależnością. Artysta jest oryginałem, który pociąga za sobą ludzi. Artysta jest przedstawicielem kultury, tworzy kulturę, a więc jego zachowanie i ogłada powinny być na odpowiednim poziomie. Artysta musi być swoistym intelektualistą. Nie są wymagane specjalne predyspozycje zdrowotne i fizyczne. Najważniejsze jest odpowiednie wykorzystanie swojego talentu pisarskiego, nie tylko poprzez pisanie w natchnieniu, ale przede wszystkim przez ciężką pracę nad udoskonaleniem swojej techniki. Często się spotyka pisarzy niepełnosprawnych ruchowo. Tak więc niepełnosprawność nie jest przeszkodą do bycia pisarzem. Także niewidomi mogą być artystami, takim przykładem jest Jerzy Szczygło, który jest bardzo ceniony przez krytykę za swoje powieści i opowiadania. Nie ma specjalnych wymagań co do warunków podjęcia pracy w tym zawodzie. Każdy, kto się zdecyduje zostać pisarzem może zacząć pisać. Problem pojawia się wtedy, gdy trzeba wydać i sprzedać książkę. Aby dobrze pisać warto mieć ogromna wiedzę i lekkie pióro. Pisarz powinien być wrażliwy na kulturę i sztukę. Powinien się interesować ogólnie pojętą sztuką.

Pobierz pozostałe wzory:

http://startcv.pl/wzor/list-motywacyjny-pisarz
http://startcv.pl/wzor/podanie-o-prace-pisarz

 

  1. Możliwości awansu w hierarchii zawodowej, możliwość podjęcia pracy przez dorosłych, polecana literatura, zawody pokrewne.

Zawód pisarza należy do tych zawodów artystycznych, w którym możliwości awansu są nieograniczone i zaskakujące. Jedna powieść, tomik, dramat może okazać się sukcesem literackim, kasowym i komercyjnym. Jednak nie jest to regułą. Pisarze przez wiele lat mogą wydawać wybitną literaturę i nie zdobywać popularności ani uznania. Taka sprawa się miała Cyprianem Kamilem Norwidem, który wyprzedził swoją epokę, ale nie szanowano go za życia. Dopiero doceniono jego twórczość wiele lat po śmierci, kiedy odnaleziono jego zapiski przypadkiem. Po roku 1989 kiedy doszło do zmian na rynku wydawniczym, zmniejszyła się liczba osób zajmująca się pisarstwem jedynie. Obecnie większość literatów utrzymuje się także z pracy w gazetach, pracują jako dziennikarze, wydawcy itp. Życie wyłącznie z pisarstwa nie jest możliwe dla większości literatów współcześnie. Kolejnym zajęciem przynoszącym dochód może być praca w telewizji, jako scenopisarz. Można należeć do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, czy do Związku Literatów Polskich. Jednak ta przynależność nie daje możliwości wydawniczych, może jedynie zapewnić pewien prestiż społeczny.

  1. Możliwość zatrudnienia oraz płace.

Pisarze mogą znaleźć zatrudnienie na różnych stanowiskach takich jak: historyk literatury, felietonista prasy kulturalnej, dziennikarz w prasie tygodniowej lub środkach masowego przekazu, reporter. Tak więc możliwości jest stosunkowo i teoretycznie sporo. Jednak rynek pracy wcale nie potrzebuje tak wielu ludzi zajmującym się pisaniem. Według statystyk GUS-u w roku 2002 w zawodzie pisarz, liczba osób bezrobotnych wynosiła 33 osoby, przy zgłoszonych ofertach pracy w liczbie 1.  Najgorsza sytuacja dla pisarzy była w województwie mazowieckim. Średnie zarobki pisarza i zawodów pokrewnych pisarzowi wynoszą około czterech tysięcy złotych. Jednak są to tylko statystyki, które często odbiegają od rzeczywistości.