List motywacyjny rzeczoznawca

Rzeczoznawca

  1. Zadania i czynności robocze.

Podstawowym zadaniem rzeczoznawcy jest wydawanie opinii w danej dziedzinie, w której ekspert się specjalizuje(ekonomia, chemia, fizyka, sztuka). Każdy rzeczoznawca zna zakres swoich obowiązków dotyczących  danej dziedziny.  Rzeczoznawca ds. kryminalistyki  wydaje opinie dotyczące wypadków drogowych, zabójstw, popełnionych przestępstw. Rzeczoznawca ds. historii sztuki, wydaje opinie na temat konserwacji dzieł, wycenia je, ocenia ich stan techniczny oraz wymiar artystyczny itp. Zakres obowiązków rzeczoznawcy jest bardzo szeroki i jest zależny od dziedziny jaką ekspert się zajmuje. Specyfika tego zawodu zostanie wyjaśniona na przykładzie dwóch specjalności rzeczoznawcy w zakresie dziedziny techniki samochodowej oraz rzeczoznawcy do spraw kryminalistyki. Rzeczoznawca samochodowy ma obowiązek wydawać opinie z zakresu uszkodzeń pojazdów po wypadkach, awariach. W ramach wydania ekspertyzy, rzeczoznawca musi udać się na miejsce wypadku, awarii, tam gdzie stacjonuje dany pojazd- parking, warsztat samochodowy. Na miejscu musi zidentyfikować pojazd, sprawdzając rejestrację i dokumenty pojazdu i właściciela. Sprawdza moc silnika, dane techniczne samochodu, ewentualne usterki nabyte i fabryczne.  Następnie sporządza dokumentację fotograficzną i pisemną , sporządza listę części do wymienienia i naprawy. Potem taki opis przekazuje firmie ubezpieczeniowej, która wycenia odszkodowanie dla właściciela. Rzeczoznawca ds. samochodowych współpracuje z właścicielem pojazdu, policją, firmą ubezpieczeniową i klientami prywatnymi, którzy chcę kupić samochody używane. Podstawowymi zadaniami rzeczoznawcy są badania diagnostyczne samochodu. Rzeczoznawca ds. kryminalistyki jest ogólnym pojęciem w tej branży. Zazwyczaj tacy eksperci specjalizują się w węższych dziedzinach. Każda z nich wymaga innego przygotowania do zawodu, innych predyspozycji i kompetencji. Wyróżnia się następujące podspecjalności: mechanoskopia, fizykochemia, daktyloskopia, fonoskopia, badanie dokumentów.

Pobierz wzór:

List motywacyjny rzeczoznawca

  1. Środowisko pracy.

Praca rzeczoznawcy przede wszystkim odbywa się w różnych miejscach. Jego miejsce pracy jest uzależnione od charakteru specjalizacji jego zawodu. Zazwyczaj pracuje w terenie, jak w przypadku eksperta ds. kryminalistyki czy eksperta ds.  techniki samochodowej. Niezbędne w tej pracy jest posiadanie własnego biura, w którym przygotowuje się ekspertyzy, rozmawia z klientami oraz narzędzia i materiały do wykonywania ekspertyz. Bardzo potrzebnym przedmiotem dla rzeczoznawcy jest aparat fotograficzny. Charakterystycznym miejscem pracy dla eksperta ds. techniki samochodowej jest warsztat samochodowy, kabiny środków transportu. Z takim miejscem pracy są związane pewne uciążliwości, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie pracownika: opary benzyny, kurzu, zakamarki samochodu. Praca rzeczoznawcy ma charakter indywidualny. Bardzo ważna jest samodzielność w wykonywaniu własnej pracy. Pracownik musi być świetnie wyszkolony do pracy w tym zawodzie. Powinien mieć ogromną wiedzę w wąskiej dziedzinie oraz bogate doświadczenie. Ponadto rzeczoznawca musi pracować z innymi ludźmi. Często konsultuje się z innymi ekspertami, aby jego opinia była obiektywna, udziela porad, wskazówek. Taki zawód niesie ze sobą ryzyko wpadnięcia w różne konflikty z ludźmi, kiedy ekspertyza wypada na niekorzyść jednej ze stron konfliktu. Praca rzeczoznawcy nie jest unormowana ani rutynowa. Jest uzależniona od danego zlecenia, zamówienia klienta. Najczęstszymi zleceniodawcami są sądy, prokuratura, policja, firmy prywatne.

  1. Wymagania psychologiczne, wymagania fizyczne i zdrowotne, warunki podjęcia pracy w zawodzie.

Wymagania psychologiczne rzeczoznawcy są zależne od wykonywanej branży. Istnieją cechy, które powinien mieć każdy rzeczoznawca bez względu na branżę w jakiej się obraca. Do takich cech należą: cierpliwość, dokładność, niezależność swoich sądów i opinii. Ta ostatnia cech jest bardzo ważna, gdyż może ona znacząco wpływać na wyrok sądowy, śledztwo itp. Ponadto dobra pamięć i zdolność analizy, także wpływa na dobre wyniki pracy rzeczoznawcy, gdyż pracownik powinien dobrze zapamiętać obszerny i różnorodny materiał dowodowy i łączyć ze sobą zdarzenia, z czym wiąże się również spostrzegawczość i zmysł dedukcyjny. Umiejętność pracy w nowych miejscach, często monotonnych, mobilność posiadanie prawa jazdy. Rzeczoznawca powinien mieć łatwość wypowiadania się w piśmie oraz w mowie, aby sporządzane przez niego ekspertyzy były jasne, klarowne i zrozumiałe dla każdego nawet dla laików z danej dziedziny. Zależnie od branży w jakiej pracuje ekspert wymagane są określone walory fizyczne i zdrowotne, np. narząd słuchu w dziedzinie fonoskopii. Ważny jest narząd wzroku i sprawność umysłowa. Sprawność fizyczna także jest elementem obligatoryjnym w tej pracy, gdyż wymaga się mobilności. W tym zawodzie wymaga się co najmniej wykształcenia średniego, ale tylko w daktyloskopii. Najczęściej zatrudnia się osoby po studiach, szkołach wyższych, a przede wszystkim po politechnikach. Posiadanie prawa jazdy oraz licencji do bycia rzeczoznawcą jest wymagane.

Pozostałe wzory:
http://startcv.pl/wzor/cv-rzeczoznawca

http://startcv.pl/wzor/podanie-o-prace-rzeczoznawca

  1. Możliwość awansu w hierarchii zawodowej, możliwość podjęcia pracy przez dorosłych.

W tym zawodzie nie ma możliwości awansu, gdyż ta praca ma charakter indywidualny. Rzeczoznawca pracuje od zlecenia do zlecenia, tak więc awans w hierarchii organizacyjnej nie jest możliwy. Jako awans można uznać większą premię, bądź wyższe zarobki. Ponadto awansem może być bardzo trudne i skomplikowane zlecenie, które wymaga wielu wysiłków fizycznych i intelektualnych od rzeczoznawcy. Dzięki doświadczeniu może się stać autorytetem w danej branży, co także jest pewna nobilitacją. Jednak teoretyczny brak awansu nie powinien zwalniać eksperta od ciągłego kształcenia się w danej dziedzinie. Aby uzyskać licencję i tytuł rzeczoznawcy należy mieć ukończone co najmniej 30 lat. I kilkuletni staż w tej branży, jest to ważne, gdyż stawia się przede wszystkim na przygotowanie praktyczne w zawodzie. Można zostać ekspertem będąc w nawet w wieku emerytalnym. W tym zawodzie jest wymagana przede wszystkim ogromna wiedza i doświadczenie.

  1. Możliwość zatrudnienia oraz płace.

Rzeczoznawcy zazwyczaj są zatrudniani w firmach ubezpieczeniowych, prokuraturze, sądach, policji, firmach prywatnych, różnych instytucjach zrzeszających rzeczoznawców. Takie firmy są skupione często w większych aglomeracjach i właśnie tam najłatwiej znaleźć takim osobom pracę. Trzeba posiada odpowiednie uprawnienia-licencję. Takie możliwości stwarzają okazję do samozatrudnienia. Rzeczoznawcy muszą się liczyć z tym, że będą zakładać własne, często jednoosobowe firmy. W tym zawodzie jest niestety więcej kandydatów niż miejsc pracy. Wysokie wymagania powodują, że mała liczba osób znajduje pracę. Wynagrodzenie rzeczoznawcy jest różnorodne, gdyż jest uzależnione od liczby i charakteru wykonywanych zleceń. Od każdej ekspertyzy rzeczoznawca pobiera dany procent zysku dla siebie. Płace miesięczne kształtują się na poziomie średniej krajowej lub nieco powyżej poziomu. Pensja jest zależna od wykonywanej branży i od umiejętności pracownika.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *