Remediacja gruntów

Remediacja jest usuwaniem z powierzchni gruntu, ziemi raz wód powstałych w nich zanieczyszczeń. Do tej pory aktami prawnymi, które określały warunki remediacji były:
ustawa o prawie ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku wraz z nowelizacjami, ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Remediacja- definicja według ustawy Prawo ochrony środowiska. Remediacja jest procesem polegającym na poddaniu ziemi, gleby oraz wód gruntowych działaniom, których głównym celem jest usunięcie oraz zmniejszenie zanieczyszczenia. Remediację gleby można przeprowadzić w kilku sposobach:
– poprzez oczyszczenie zanieczyszczenia i zmniejszenia jego zawartości w glebie i ziemi,
– zmniejszenie wytwarzanych zanieczyszczeń na danym terenie,
– samooczyszczanie.

Remediacja ziemi swoje umiejscowienie znalazła w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie zanieczyszczenia powierzchni ziemi z dnia 1 września 2016r. Rozporządzenie to w sposób bardziej szczegółowy reguluje proces przeprowadzenia remediacji. Nowe regulacje dotyczące standardów jakości gleby oraz ziemi maja znacznie szerszy zakres, który dotyczy obowiązku przeprowadzenia remediacji terenu zarówno przez właściciela, dewelopera, jak i właścicieli zakładów przemysłowych. W przypadku wystąpienia historycznego zanieczyszczenia powierzchni gruntu, za przeprowadzenie remediacji odpowiada regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Obowiązujące rozporządzenie wprowadza jednolite zasady w zakresie oceny poziomu zanieczyszczenia oraz określa podstawowe etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych, które powinny zostać poddane procesowi remediacji. (http://www.hydrogeotechnika.pl/oferta/remediacja/)

Do etapów identyfikacji zanieczyszczeń należy:
– etap pierwszy, który polega na ustaleniu działalności, która mogła być główna przyczyną obecnych lub przyszłych zanieczyszczeń powstających na danym terenie,
– etap drugi, polega na ustaleniu listy wszystkich substancji szkodliwych, które powodują największe ryzyko powstawania zanieczyszczeń w glebie i ziemi,
– etap trzeci, polega na zebraniu informacji, które maja pomóc w ocenie zagrożenia występującego w glebie i ziemi, a następnie poddanie zebranych informacji wnikliwej analizie,
– etap czwarty, jest zebraniem istotnych informacji dla wykonania wstępnych badań zagrożonych terenów oraz wykonanie ich w określony sposób,
– ostatnim etapem jest przeprowadzenie badań szczegółowych w oparciu o przeprowadzone wcześniej badania wstępne.
Koszty remediacji gruntu zgodnie z rozporządzeniem z 2016 roku ponoszą wszyscy właściciele nieruchomości, osoby planujące zakup gruntu oraz deweloperzy. Rozporządzenie określa również koszty badań, projektów oraz samego procesu remediacji.

Opracowanie na podstawie: http://www.hydrogeotechnika.pl